مدیر شهرداری منطقه هفت

نام: فرزين

نام خانوادگي: حاتمي

سوابق اجرايي:

 • مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری اهواز به مدت چهار سال
 • مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
 • مدرس دانشگاه پیام نور
 • عضو شورای سیاست گذاری پنجمین جشنواره انتخاب برترین های پژوهش و نوآوری در حوزه مدیریت شهری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
 • عضو کمیته علمی ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری استان خوزستان
 • عضو گروه پژوهشی روانشناسی دانشگاه جهاد دانشگاهی استان خوزستان
 • دبیر اتاق فکر شهرداری اهواز
 • سرپرست سازمان فرهنگی ورزشی و عضو هیئت مدیره سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اهواز
 • مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸
   

عناوين اخذ شده:

 • پژوهشگر برگزیده شهرداری اهواز در سال 1392
 • پژوهشگر برگزیده دستگاه های اجرایی و صنایع  استان خوزستان 1391 
 • پژوهشگر برگزیده دستگاه های اجرایی و صنایع  استان خوزستان 1388
 • پژوهشگر برگزیده شهرداری اهواز در سال 1391
 • پژوهشگر برگزیده شهرداری اهواز در سال 1390
 • برگزیده مقاله برتر در چهارمین جشنواره انتخاب برترین های پژوهش و نوآوری در حوزه مدیریت شهری در سال 1390

عنوان مقاله

عنوان مجله

وضعیت پذیرش

بررسي عوامل موثر بر مشاركت اجتماعي شهروندان شهر مسجدسليمان

اولين همايش بين المللي بحرانهاي زيست محيطي و راهكارهاي بهبود آن

 

بررسي رابطه‌ي بين ميزان گرايش به هويت ملي و بحران هويت

( در بین جوانان مسجدسلیمان )

مطالعات فرهنگي و ارتباطات

شماره سیزده 1387

بررسي رابطه بين ميزان گرايش به هويت ملي و هويت قومي در بين بختياري‌هاي.

علوم اجتماعی ایران

شماره اول 1388

تفاوت‌هاي جنسيتي در هويت ملي و قومي بختياري‌ها

توسعه انسانی

شماره دوم 1390

Monitoring the situation of slum dweller, face of urban poverty the case of mallashieh -iran

American journal of scientific research

22- 2011 شماره

Ethnic identity among Bakhtiary Tribes

Research Journal of International Studies

19- 2011 شماره

 

عنوان مقاله

همایش

جهاد اقتصادي با تاكيد بر نقش شهردار

چهارمين جشنواره پژوهش و نوآوري در حوزه مديريت شهري

بررسي رابطه ميزان گرايش به هويت ملي در بين جوانان مطالعه موردي استان خوزستان

همايش ملي جوانان و هويت ايراني: همسازي عناصر ديني و ملي

بررسي مفاهيم، ابعاد شاخصهاي اتحاد ملي در ايران تحليل جغرافيايي بر نتايج اكولوژيكي ناشي از مهاجرت

همايش اتحاد ملي، سياستها و راهبردها همايش تهران

بررسي مفاهيم ابعاد و شاخصهاي اتحاد ملي در ايران

همايش اتحاد ملي سياستها و راهبردها

تحليل جغرافيايي بر نتايج اكولوژيكي ناشي از مهاجرت

همايش تهران

خاستگاه قومي -  نژادي ایل بختياري

کوچ عشایر

بررسی و آلودگی صوتی ناشی از ترافیک سطح اهواز و ارائه راهکارهای مدیرتی و کنترل اهواز

شهرداری اهواز

مبلمان شهری در منطقه ی کیانپارس

شهرداری اهواز

بررسی تاثیر تغییرات ساختاری خانواده ( گسترده و هسته ای ) بر هویت اجتماعی

همايش نهادهاي اجتماعي و همبستگي ملي

 برآورد هزينه هاي زيست محيطي ناشي از بخش صنعت در كشور و ارائه راهكارهاي مديريتي(مطالعه موردي شهرك صنعتي اشتهارد)
 

اولين همايش بين المللي بحرانهاي زيست محيطي و راهكارهاي بهبود آن

 
 
فرزین حاتمی