مدیر شهرداری منطقه هفت
نام: رضا
نام خانوادگی: ارشادی