پرداخت عوارض سالانه نوسازی

مدارک مورد نیاز:


1-اسناد مالکیت
2-قبوض نوسازی پرداخت شده قبلی

مراحل انجام کار:


کارشناس نوسازی: مراجعه جهت پرداخت عوارض سالانه نوسازی همراه با ارایه سند مالکیت یا فیش عوارض نوسازی
بایگانی: اخذ یا تشکیل پرونده با توجه به کد نوسازی ملک
واحد صدور قبض :محاسبه عوارض نوسازی وصدور قبض
بانک:پرداخت عوارض
کارشناس نوسازی :صدور قبض نوسازی – ثبت فیش دریافتی در پرونده متقاضی