پرداخت عوارض سالانه کسب

مدارک مورد نیاز


1- سند مالکیت (قولنامه یا اجاره نامه )
2- رسید پرداخت عوارض سال قبل

مراحل انجام کار:

 مراجعه جهت پرداخت عوارض سالانه کسب به صنف مربوطه جهت دریافت جوابیه نامه شهرداری به همراه ارائه قولنامه –  اجاره نامه یا سند مالکیت
 بررسی ومطالعه مدارک ودر صورت نیاز انجام کارشناسی از محل
 محاسبه وثبت عوارض سالانه
 بانک پرداخت عوارض
 ثبت اطلاعات در رایانه وتحویل رسید
 ضمیمه قبض به پرونده