صدور استعلام

عنوان: صدور استعلام
هدف:دريافت استعلام
دامنه عملکرد:شهرداري و محضر، صنفي، آستانه و اوقاف، بانك و ساير
مدارک مورد نیاز:
1- ارائه اصل و كپي سند مالكيت
2- حضور مالك يا وكيل به همراه شناسنامه و كپي آن
3- آخرين فيش نوسازي
4- آخرين گواهي تاييد شده شهرداري
5- پوشه و فتوكپي مدارك
6- ارائه اصل استعلام
7- تعهدنامه رسميبرای اسناد عادی
8- ارائه گواهي انحصار وراثت براي املاكي كه در ورثه قرار دارد {حضور كليه وراث يا وكيل قانوني آنها الزاميست}