صدور پروانه

عنوان: صدور پروانه

هدف:دريافت پروانه ساختمان
دامنه عملکرد:شهرداري و متقاضي دريافت پروانه
مدارک مورد نیاز:


1. تكميل تقاضانامه توسط متقاضي
2. . در صورتيكه تقاضا از طرف شركت يا سازماني باشد نماينده رسمي آن شركت يا سازمان به صورت كتبي معرفي گردد
3. یک برگ فتوكپي از تمام اوراق سند مالكيت رسمي در صورت وجود سابقه در شهرداري.
4. اصل سند مالكيت جهت تطبيق بايد همراه متقاضي باشد.
5. . آخرين قبض پرداخت نوسازي ملك و آخرين گواهي اخذ شده از شهرداري.

توضيح:
حضور مالك يا مالكين و يا وكيل رسمي الزامي است.

مراحل و شرح اقدامات:

مراحل صدور مجوز ساختماني (پروانه ساختمان)


1-ارائه مدارك لازم جهت تشكيل پرونده.
2-بازديد از محل مورد تقاضا توسط مامورين بازديد (در صورت لزوم) تاييد نقشه هوايي و اظهار نظر بر مبناي طرح تفضيلي و تعيين بر و كف توسط تكنيسينهاي شهرسازي با توجه به محل وقوع ملك.
3-. اعلام ضابطه به متقاضي جهت معرفي مهندس ناظر و تهيه نقشه.
4-. ارائه نقشه هاي ساختماني تهيه شده از طرف مهندس ناظر و تاييد و امضاء برگ. نظارت از طرف متقاضي و مهندس ناظر.
5-. كنترل نقشه بر اساس ضوابط شهرداري.
6-. صدور قبوض عوارض مربوطه (پروانه، نوسازي، بيمه و آتش نشاني و...) پس از پرداخت آن توسط متقاضي.
7-. تهيه پيش نويس پروانه.

8-. ممهور نمودن نقشه هاي ساختماني توسط امور مهندسين ناظر (واقع در حوزه معاونت شهرسازي)
9. صدور پروانه ساختمان و اخذ آن توسط مالك.

مواردي كه احتياج به كسب مجوز ندارند:


1. مرمت پشت بام از قبيل (تعويض قيرگوني) آسفالت، نصب موزائيك، تعويض يا مرمت شيرواني.
2. تعويض موزائيك ساختمان و راه پله.
3. سفيدكاري، نقاشي و نصب كاشي.
4نماسازي ديوار حياط و ساختمان.
5.لوله كشي آب و فاضلاب، گاز، نصب شوفاژبه شرط اينكه محل موتورخانه نياز به احداث ساختمان جديدي نداشته باشد.
6. حفر چاه و تخليه آن.
7. احداث سرويس توالت به طور مجزا از ساختمان داخل حياط حداكثر به مساحت 2 متر.
8. احداث حوض و استخر و كف بندي و باغچه بندي در منازل مسكوني.