پارکهای سطح منطقه
ردیف
نام
آدرس
1
پارک ملت
اهواز قدیم خ شهید رضوی ساحل رودخانه بین پل هفتم و پل سیاه
2
پارک لاله
نیوساید نبش پل سوم ساحل رودخانه
3
پارک ناز
اهواز قدیم خ شریعتی نبش خ شهید حمیدی
4
پارک شهید طاهری
زیتون کارگری خ شهید طاهری
5
پارک فاقد نام
زیتون کارگری خ حجت 4
6
پارک علامه
چهارصد دستگاه
7
پارک کوهساران
ورودی منبع آب
8
پارک  فاقد نام
کوی رمضان کارمندی