جستجو

 

محدوده جغرافیایی:
 

شمال : فلکه چهار شیر
جنوب : ریل آهن تا شرکت لوله سازی و جاده سپیدار
شرق : جاده ماهشهر تا میدان امیرالمومنین و از فلکه لوله سازی تا ریل آهن
غرب : رودخانه کارون